Działanie 2.3.1. Zabezpieczanie siedlisk przyrodniczych przed zagrożeniami zewnętrznymi przez promowanie zasad racjonalnej gospodarki

Działanie 2.3.1. Zabezpieczanie siedlisk przyrodniczych przed zagrożeniami zewnętrznymi przez promowanie zasad racjonalnej gospodarki

Realizacja tego działania ma na celu promowanie zasad racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej, wodnej rybackiej, turystycznej oraz działalności inwestycyjnej, a także wskazanie zalecanych metod i technik prac lub robót, umożliwiających zachowanie siedlisk przyrodniczych i pozwalających na dostosowanie sposobów i terminów prowadzenia działań związanych z gospodarczym użytkowaniem obszarów występowania siedlisk przyrodniczych (np. prac agrotechnicznych, leśnych, rybackich, robót budowlanych lub hydrotechnicznych) do potrzeb ochrony tych siedlisk przyrodniczych, tak by ograniczyć negatywny wpływ prowadzonych prac związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na te siedliska.

Uwagi:

  • działania powyższe powinny w pierwszej kolejności być podejmowane w celu ochrony i odtwarzania siedlisk przyrodniczych uznanych za priorytetowe w wyniku realizacji Działania 2.2.1., w oparciu o strategie, programy i plany ochrony lub zarządzania dla poszczególnych siedlisk priorytetowych oraz obszarów ich występowania, opracowane w wyniku realizacji Działania 2.2.2. lub zatwierdzone przed przyjęciem KPD.
  • realizacja Działania 2.3.1. wymaga uprzedniej realizacji wszystkich działań planowanych w ramach Celu operacyjnego 2.1., a następnie Działania 2.2.1., Działania 2.2.2. oraz Działania 2.2.3.
  • Działanie 2.3.1. wynika z art. 8. ust. 2 oraz art. 8. ust. 3 Protokołu.
  • Działanie 2.3.1. koresponduje m.in. z celami operacyjnymi B.I. „Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zrównoważone gospodarowanie w rolnictwie” oraz B.II. „Wzmocnienie różnorodności biologicznej poprzez zrównoważone gospodarowanie w leśnictwie” a także zadaniem C.I.2 „Zapewnienie właściwego ujmowania ustaleń i wskazań planów ochrony i planów zadań ochronnych dla form ochrony przyrody, a także innych uwarunkowań form ochrony przyrody, w dokumentach planistycznych decydujących o sposobie gospodarowania na danym obszarze” Programu ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz Planu działań na lata 2014-2020.