Działanie 2.2.7. Planowanie działań na rzecz zrównoważonego użytkowania siedlisk przyrodniczych

Działanie 2.2.7. Planowanie działań na rzecz zrównoważonego użytkowania siedlisk przyrodniczych

Realizacja tego działania polega na opracowaniu propozycji działań na rzecz promowania zrównoważonego użytkowania siedlisk przyrodniczych, w tym programów edukacyjnych i szkoleniowych dla rolników; oraz propozycji ekonomicznie atrakcyjnych i społecznie trafnych programów i środków motywacyjnych, sprzyjających podtrzymaniu i wzmocnieniu zainteresowania społeczności lokalnych i rolników indywidualnych zrównoważonym użytkowaniem siedlisk przyrodniczych, w szczególności propozycji stosownych zapisów do pakietów rolno-środowiskowo-klimatycznych.

Uwagi:

  • realizacja Działania 2.2.7. wymaga uprzedniej realizacji wszystkich działań planowanych w ramach Celu operacyjnego 2.1.
  • Działanie 2.2.7. wynika z art. 8 Protokołu.
  • Działanie 2.2.7. koresponduje z zadaniami B.I.1. „Wsparcie ochrony cennych siedlisk łąkowych i pastwiskowych poprzez ukierunkowane wydatkowanie środków z programu rolnośrodowiskowo-klimatycznego” oraz D.II.4 „Opracowanie i wprowadzenie w życie instrumentów służących utrzymaniu tradycyjnych praktyk zrównoważonego użytkowania zasobów różnorodności biologicznej przez społeczności lokalne” przewidzianymi w Programie ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz Planie działań na lata 2014-2020.

 

Dyskusja i opinie  

 
Agnieszka Mida 2015-11-16 12:42
po zapoznaniu się z działaniem 2.2.7 dochodzę do wniosku, że gdzieś to już czytałam. Sformułowanie działań powinno być bardziej konkretne w przypadku tego i innych działań.