Działanie 2.2.6. Planowanie działań na rzecz odtworzenia wybranych zdegradowanych siedlisk przyrodniczych

Działanie 2.2.6. Planowanie działań na rzecz odtworzenia wybranych zdegradowanych siedlisk przyrodniczych

Realizacja tego działania polega na określeniu proponowanych sposobów wyeliminowania lub ograniczenia przyczyn degradacji, oraz odtworzenia zdegradowanych siedlisk w obszarach wyznaczonych w wyniku realizacji Działania 2.2.5., z uwzględnieniem wyników oceny skuteczności podejmowanych wcześniej działań na rzecz odtwarzania i zrównoważonego użytkowania tych siedlisk, przeprowadzonej w ramach Działania 2.1.3 oraz oceny zagrożeń mających wpływ na stan zachowania tych siedlisk, przeprowadzonej w ramach Działania 2.1.4.; włączając w to, jeśli właściwe, opracowanie strategii, programów i planów ochrony lub zarządzania dla poszczególnych obszarów występowania zdegradowanych siedlisk; bądź też włączenie działań na rzecz odtworzenia tych siedlisk przyrodniczych w inne dokumenty planistyczne.

Uwagi:

  • realizacja Działania 2.2.6. wymaga uprzedniej realizacji wszystkich działań planowanych w ramach Celu operacyjnego 2.1. oraz Działania 2.2.5. (a zatem również uprzedniej realizacji Działania 4.1.1.)
  • Działanie 2.2.6. wynika z art. 10 Protokołu oraz Działania 2.3. c) SAP
  • Działanie 2.2.6. koresponduje z zadaniem C.II.1 „Opracowywanie i wdrożenie programów ochrony i odtwarzania zdegradowanych siedlisk, w tym szczególnie wodno-błotnych” przewidzianym w Programie ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz Planie działań na lata 2014-2020.