Działanie 2.2.4. Ocena potrzeby wprowadzenia obszarowych form ochrony przyrody dla nowych obszarów w celu ochrony i odtwarzania siedlisk przyrodniczych

Działanie 2.2.4. Ocena potrzeby wprowadzenia obszarowych form ochrony przyrody dla nowych obszarów w celu ochrony i odtwarzania siedlisk przyrodniczych

Realizacja tego działania polega na określeniu potrzeb w zakresie zastosowania obszarowych form ochrony przyrody w celu ochrony i odtwarzania siedlisk przyrodniczych, przez dokonanie analizy danych przestrzennych w celu ustalenia w jakim stopniu powierzchnie zajmowane przez siedliska przyrodnicze określone w Działaniu 2.1.1. pokrywają się z obszarami wcześniej objętymi obszarowymi formami ochrony przyrody, a następnie dokonanie oceny (w oparciu o uzyskane w ramach Działań 2.1.3. oraz 2.1.4. wyniki oceny stanu zachowania siedlisk, identyfikacji i oceny istniejących lub potencjalnych zagrożeń, oraz oceny skuteczności podejmowanych wcześniej działań na rzecz zachowania, ochrony, odtwarzania i zrównoważonego użytkowania siedlisk przyrodniczych) jaka obszarowa forma ochrony przyrody byłaby w danym obszarze występowania siedlisk przyrodniczych właściwa i wystarczająca dla zapewnienia skutecznej ochrony tych siedlisk przyrodniczych; czyli dokonanie oceny, które z poniższych rozwiązań jest w danym przypadku zalecane:

  • objęcie terenu położonego w granicach obszaru chronionego inną obszarową formą ochrony przyrody, bardziej odpowiednią dla realizacji celu ochrony siedlisk przyrodniczych (podniesienie statusu ochronnego, np. w drodze uznania obszaru strefy ochrony położonej w granicach parku krajobrazowego za rezerwat przyrody);
  • objęcie terenu położonego dotychczas poza granicami jakiegokolwiek obszaru chronionego odpowiednią obszarową formą ochrony przyrody (np. w drodze uznania obszaru za rezerwat przyrody na mocy zarządzenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska; lub ustanowienia, na mocy uchwały rady gminy, użytku ekologicznego lub zespołu przyrodniczo-krajobrazowego);
  • podjęcie innych odpowiednich środków ustawowych, administracyjnych lub umownych na rzecz ochrony terenu, na którym występują określone w Działaniu 2.1.1. siedliska przyrodnicze, w szczególności przez wprowadzenie odpowiednich zmian w dokumentach planistycznych (np. studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, planach ochrony), w celu eliminacji lub ograniczenia zagrożeń dla zachowania oraz/lub odtworzenia tych siedlisk przyrodniczych.

Uwagi:

  • realizacja Działania 2.2.4. wymaga uprzedniej realizacji wszystkich działań planowanych w ramach Celu operacyjnego 2.1., a następnie Działania 2.2.1., Działania 2.2.2. oraz Działania 2.2.3.
  • Działanie 2.2.4. wynika z art. 9 ust. 1 i ust. 2 Protokołu.
  • Działanie 2.2.4. koresponduje z zadaniami D.IV.2 „Uzupełnienie sieci rezerwatów przyrody, tak by zapewniały ekologiczną reprezentatywność” oraz D.IV.3 „Objęcie obszarów o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych innymi poza rezerwatami przyrody i parkami narodowymi formami ochrony przyrody” przewidzianymi w Programie ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz Planie działań na lata 2014-2020.