Działanie 2.2.2. Planowanie działań na rzecz ochrony i odtwarzania priorytetowych siedlisk przyrodniczych

Działanie 2.2.2. Planowanie działań na rzecz ochrony i odtwarzania priorytetowych siedlisk przyrodniczych

Realizacja tego działania polega na określeniu proponowanych sposobów ochrony i odtwarzania siedlisk przyrodniczych uznanych za priorytetowe w wyniku realizacji Działania 2.2.1. oraz wskazaniu działań ochronnych jakie winny zostać podjęte dla ochrony i odtwarzania priorytetowych siedlisk przyrodniczych, włączając w to, jeśli właściwe, opracowanie strategii, programów i planów ochrony lub zarządzania dla poszczególnych priorytetowych siedlisk przyrodniczych; bądź też włączenie działań na rzecz ochrony i odtworzenia priorytetowych siedlisk przyrodniczych w inne dokumenty planistyczne.

Uwagi:

  • realizacja Działania 2.2.2. wymaga uprzedniej realizacji wszystkich działań planowanych w ramach Celu operacyjnego 2.1. oraz Działania 2.2.1.
  • Działanie 2.2.2. wynika z art. 8 Protokołu oraz Działania 2.2. c) SAP.
  • Działanie 2.2.2. koresponduje z zadaniami C.II.1 „Opracowywanie i wdrożenie programów ochrony i odtwarzania zdegradowanych siedlisk, w tym szczególnie wodno-błotnych” oraz C.I.1 „Opracowywanie dokumentów planistycznych dla najważniejszych obszarowych form ochrony przyrody oraz aktualizacja planów istniejących” przewidzianymi w Programie ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz Planie działań na lata 2014-2020.