Działanie 2.2.1. Wybór priorytetowych siedlisk przyrodniczych

Działanie 2.2.1. Wybór priorytetowych siedlisk przyrodniczych

Realizacja tego działania polega na dokonaniu wyboru priorytetowych naturalnych i półnaturalnych siedlisk przyrodniczych spośród siedlisk określonych w Działaniu 2.1.1., których zachowanie wymaga podjęcia po stronie polskiej specjalnych działań ochronnych w pierwszej kolejności; w oparciu o uzyskane w ramach Działań 2.1.3. oraz 2.1.4. wyniki oceny stanu zachowania siedlisk, identyfikacji i oceny istniejących lub potencjalnych zagrożeń, oraz oceny skuteczności podejmowanych wcześniej działań na rzecz zachowania, ochrony, odtwarzania i zrównoważonego użytkowania siedlisk przyrodniczych.

Uwagi:

  • realizacja Działania 2.2.1. wymaga uprzedniej realizacji wszystkich działań planowanych w ramach Celu operacyjnego 2.1.
  • Działanie 2.2.1. wynika z art. 8 Protokołu