Działanie 2.1.4. Identyfikacja i ocena zagrożeń dla zachowania siedlisk przyrodniczych

Działanie 2.1.4. Identyfikacja i ocena zagrożeń dla zachowania siedlisk przyrodniczych

Realizacja tego działania polega na przeprowadzeniu analizy dostępnych danych i dokonaniu ustaleń niezbędnych do identyfikacji i oceny istniejących lub potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych mających wpływ na stan zachowania siedlisk określonych w Działaniu 2.1.1., w tym, tam gdzie to właściwe, oceny wpływu ich gospodarczego użytkowania na stan zachowania struktury i funkcji siedlisk.

Uwagi:

  • realizacja Działania 2.1.4. wymaga uprzedniej realizacji Działania 2.1.1. oraz Działania 2.1.2.
  • Działanie 2.1.3. wynika z art. 8 Protokołu oraz Działania 2.2. b) SAP
  • Działanie 2.1.4. koresponduje z zadaniem C.III.2 „Aktualizacja i upowszechnianie krajowych list gatunków i siedlisk zagrożonych wyginięciem” przewidzianym w Programie ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz Planie działań na lata 2014-2020.