Działanie 2.1.3. Ocena stanu zachowania i ochrony siedlisk przyrodniczych

Działanie 2.1.3. Ocena stanu zachowania i ochrony siedlisk przyrodniczych

Realizacja tego działania polega na przeprowadzeniu analizy dostępnych danych na potrzeby oceny stanu zachowania siedlisk naturalnych i półnaturalnych określonych w Działaniu 2.1.1., obejmującej również, w zakresie niezbędnym do zaplanowania ochrony, rozpoznanie dotychczasowych zmian zasobów tych siedlisk oraz możliwych przyczyn tych zmian, prognozę przyszłych zmian, ocenę skuteczności dotychczasowych sposobów ochrony oraz podejmowanych wcześniej działań na rzecz zachowania, ochrony, odtwarzania i zrównoważonego użytkowania tych siedlisk.

Uwagi:

  • realizacja Działania 2.1.3. wymaga uprzedniej realizacji Działania 2.1.1. oraz Działania 2.1.2.
  • Działanie 2.1.3. wynika z art. 8 Protokołu oraz Działania 2.2. a) SAP.
  • Działanie 2.1.3. koresponduje z zadaniem C.III.2 „Aktualizacja i upowszechnianie krajowych list gatunków i siedlisk zagrożonych wyginięciem” przewidzianym w Programie ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz Planie działań na lata 2014-2020.