Działanie 2.1.2. Utworzenie i prowadzenie bazy danych dotyczących siedlisk przyrodniczych

Działanie 2.1.2. Utworzenie i prowadzenie bazy danych dotyczących siedlisk przyrodniczych

Realizacja tego działania polega na zaprojektowaniu bazy danych umożliwiającej scalenie, harmonizację, bieżącą aktualizację i analizę danych dotyczących siedlisk; utworzeniu bazy danych i wprowadzeniu do niej danych zebranych w ramach Działania 2.1.1., oraz na bieżącej aktualizacji danych i udoskonalaniu narzędzi służących do ich analizy, prowadzenia i aktualizacji ewidencji, wykazów itp.

Uwagi:

  • Działanie 2.1.2. wynika z art. 8 Protokołu.
  • realizacja Działania 2.1.2. jest powiązana z realizacją Działania 2.1.1.
  • Działanie 2.1.2. koresponduje z zadaniem A.II.1. „Rozwój ogólnodostępnego systemu informacji o zasobach przyrodniczych kraju integrujący wyniki badań naukowych” przewidzianym w Programie ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz Planie działań na lata 2014-2020.