Działanie 2.1.1. Gromadzenie danych dotyczących naturalnych i półnaturalnych siedlisk przyrodniczych

Działanie 2.1.1. Gromadzenie danych dotyczących naturalnych i półnaturalnych siedlisk przyrodniczych

Realizacja tego działania polega na gromadzeniu dostępnych danych dotyczących cennych naturalnych i półnaturalnych siedlisk przyrodniczych, to jest siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, w tym w szczególności siedlisk przyrodniczych o znaczeniu priorytetowym, oraz wymagających ochrony w formie wyznaczenia specjalnych obszarów ochrony siedlisk (a po przyjęciu przez Konferencję Stron Konwencji Karpackiej „Karpackiej Czerwonej Listy Siedlisk” również innych siedlisk, które zostały wpisane na ww. Listę). W szczególności zgromadzone powinny być dane dotyczące rozmieszczenia siedlisk przyrodniczych i zmian ich zasięgu, wielkości i ukształtowania powierzchni zajmowanych przez poszczególne siedliska, stanu zachowania struktury i funkcji siedlisk oraz istniejących i potencjalnych zagrożeń mogących powodować utratę wartości przyrodniczych siedlisk, a także możliwości renaturyzacji w danym obszarze ich występowania; zastosowanych wcześniej sposobów ochrony tych siedlisk i podejmowanych wcześniej działań na rzecz ochrony i zrównoważonego użytkowania tych siedlisk, oraz efektów podejmowanych wcześniej działań; sposobów gospodarczego użytkowania siedlisk i wpływu użytkowania na stan zachowania struktury i funkcji siedlisk. W pierwszej kolejności zgromadzone winny być dane uzyskane w wyniku inwentaryzacji przyrodniczych, monitoringu przyrodniczego oraz badań naukowych, prowadzonych z wykorzystaniem środków publicznych w obszarze terytorium RP, do którego stosuje się Protokół o ochronie i zrównoważonym użytkowaniu różnorodności biologicznej i krajobrazowej (Dz.U. 2010 Nr 90, poz. 591).

Uwagi:

  • Działanie 2.1.1. wynika z art. 8 Protokołu oraz Działania 2.1. a) SAP.
  • Działanie 2.1.1. koresponduje z zadaniami D.V.6 „Zapewnienie pełnej i aktualnej inwentaryzacji przyrodniczej kraju” oraz D.V.4 „Rozwój monitoringu przyrodniczego w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, w tym monitoringu gatunków i siedlisk przyrodniczych oraz monitoringu ptaków Polski, a także innych przyrodniczych badań monitoringowych” przewidzianymi w Programie ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz Planie działań na lata 2014-2020.