Działanie 1.3.10. Wspieranie zrównoważonego użytkowania karpackich miejscowych ras zwierząt gospodarskich i odmian roślin uprawnych

Działanie 1.3.10. Wspieranie zrównoważonego użytkowania karpackich miejscowych ras zwierząt gospodarskich i odmian roślin uprawnych

Realizacja tego działania obejmuje:

  • działania informacyjne, edukacyjne i promocyjne (w tym szkolenia dla hodowców i rolników) na rzecz zachowania, rozpowszechniania hodowli bądź uprawy, oraz zrównoważonego użytkowania karpackich tradycyjnych miejscowych ras zwierząt gospodarskich i odmian roślin uprawnych;
  • działania sprzyjające podtrzymaniu i wzmocnieniu zainteresowania społeczności lokalnych i rolników indywidualnych kontynuacją gospodarki rolnej wykorzystującej karpackie miejscowe rasy zwierząt gospodarskich i odmiany roślin uprawnych, w szczególności przez wprowadzenie korzystnych rozwiązań i zapisów do pakietów rolno-środowiskowo-klimatycznych;
  • działania mające zapobiegać spadkowi liczebności populacji lub wymieraniu karpackich miejscowych ras zwierząt gospodarskich i odmian roślin uprawnych, przez zastosowanie specjalnych środków ochronnych in-situ i ex-situ dla tych ras zwierząt i odmian roślin, które nie są rozpowszechnione poza regionem karpackim, nie są powszechnie stosowane
  • w nowoczesnym rolnictwie wielkoobszarowym, oraz są uznane za potencjalnie zagrożone
  • z uwagi na zaniechanie tradycyjnych praktyk rolniczych na obszarach górskich. Takie specjalne środki ochronne ex-situ mogą w szczególności obejmować zakładanie repozytoriów genetycznych, banków nasion, ośrodków hodowli zachowawczej, upraw i szkółek;
  • wspieranie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz zachowania, rozpowszechniania hodowli bądź uprawy, oraz zrównoważonego użytkowania karpackich tradycyjnych miejscowych ras zwierząt gospodarskich i odmian roślin uprawnych.

Uwagi:

  • realizacja Działania 1.3.10. wymaga uprzedniej realizacji wszystkich działań planowanych w ramach Celu operacyjnego 1.1. oraz Działania 1.2.6.
  • Działanie 1.3.10. wynika z art. 23 Protokołu.
  • Działanie 1.3.10. koresponduje z zadaniami A.III.2 „Promowanie działań ukierunkowanych na ochronę dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego podejmowanych przez społeczności lokalne” oraz D.II.4 „Opracowanie i wprowadzenie w życie instrumentów służących utrzymaniu tradycyjnych praktyk zrównoważonego użytkowania zasobów różnorodności biologicznej przez społeczności lokalne” przewidzianymi w Programie ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz Planie działań na lata 2014-2020.

 

Dyskusja i opinie  

 
Agnieszka Mida 2015-11-16 12:39
Brak uwag