Działanie 1.3.9. Wspieranie zrównoważonego użytkowania dziko występujących gatunków

Działanie 1.3.9. Wspieranie zrównoważonego użytkowania dziko występujących gatunków

Realizacja tego działania ma na celu poprawę skuteczności funkcjonowania systemu kontroli miejsc i wielkości pozyskania lub zbioru dziko występujących objętych ochroną częściową gatunków roślin, zwierząt lub grzybów wykorzystywanych do celów gospodarczych, które mogą być pozyskiwane ze środowiska; promowanie niezagrażających gatunkom i ich siedliskom metod ich pozyskiwania; oraz wspieranie rozwoju upraw lub hodowli tych gatunków, w celu zmniejszenia presji wynikającej z pozyskiwania ich ze środowiska.

Uwagi:

  • realizacja Działania 1.3.9. wymaga uprzedniej realizacji wszystkich działań planowanych w ramach Celu operacyjnego 1.1. oraz Działania 1.2.5.
  • Działanie 1.3.9. wynika z art. 11 oraz art. 12. ust. 2 Protokołu
  • Działanie 1.3.9. koresponduje z zadaniami C.IV.1 „Opracowanie nowych i weryfikacja istniejących zasad pozyskiwania wybranych gatunków zwierząt, grzybów i roślin” oraz D.II.4 „Opracowanie i wprowadzenie w życie instrumentów służących utrzymaniu tradycyjnych praktyk zrównoważonego użytkowania zasobów różnorodności biologicznej przez społeczności lokalne” przewidzianymi w Programie ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz Planie działań na lata 2014-2020.