Działanie 1.3.8 Wspomaganie zachowania populacji dziko występujących gatunków przez ochronę ex-situ

Działanie 1.3.8 Wspomaganie zachowania populacji dziko występujących gatunków przez ochronę ex-situ

Realizacja tego działania polega na zabezpieczaniu reprezentatywnej części populacji danego gatunku przez jego hodowlę prowadzoną w formie ochrony ex situ, w celu późniejszego przywrócenia osobników do środowiska przyrodniczego, m.in. przez zakładanie repozytoriów genetycznych, banków nasion, ośrodków hodowli zachowawczej, upraw i szkółek.

Uwagi:

  • działania powyższe powinny w pierwszej kolejności być podejmowane w celu ochrony i odtwarzania gatunków uznanych za priorytetowe w wyniku realizacji Działania 1.2.1., w oparciu o strategie, programy i plany ochrony lub zarządzania dla poszczególnych gatunków priorytetowych oraz ich stanowisk lub ostoi, opracowane w wyniku realizacji Działania 1.2.2. lub zatwierdzone przed przyjęciem KPD.
  • Działanie 1.3.8. wynika z art. 11 oraz art. 12. ust. 2 Protokołu.
  • Działanie 1.3.8. koresponduje z zadaniami B.II.1 „Ochrona populacji rzadkich rodzimych gatunków w ekosystemach leśnych” oraz C.III.1 „Opracowanie i wdrożenie programów ochrony dla kluczowych gatunków dziko żyjących roślin i zwierząt” przewidzianymi w Programie ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz Planie działań na lata 2014-2020.
  • realizacja Działania 1.3.8. wymaga uprzedniej realizacji wszystkich działań planowanych w ramach Celu operacyjnego 1.1., a następnie Działania 1.2.1., Działania 1.2.2. oraz Działania 1.2.3.