Działanie 1.3.7. Odtwarzanie lub restytucja populacji dziko występujących gatunków in situ

Działanie 1.3.7. Odtwarzanie lub restytucja populacji dziko występujących gatunków in situ

Realizacja tego działania polega na zasilaniu populacji gatunków dziko występujących w ich naturalnych ostojach lub na ich naturalnych stanowiskach przez wprowadzanie do niej osobników pochodzących
z innych pobliskich a zasobnych w dany gatunek naturalnych ostoi lub stanowisk, lub z hodowli prowadzonej w formie ochrony ex situ, lub reintrodukcji gatunku do nowej ostoi lub na nowe stanowiska, w celu odtworzenia lub restytucji populacji danego gatunku.

Uwagi:

  • działania powyższe powinny w pierwszej kolejności być podejmowane w celu ochrony i odtwarzania gatunków uznanych za priorytetowe w wyniku realizacji Działania 1.2.1., w oparciu o strategie, programy i plany ochrony lub zarządzania dla poszczególnych gatunków priorytetowych oraz ich stanowisk lub ostoi, opracowane w wyniku realizacji Działania 1.2.2. lub zatwierdzone przed przyjęciem KPD.
  • realizacja Działania 1.3.7. wymaga uprzedniej realizacji wszystkich działań planowanych w ramach Celu operacyjnego 1.1., a następnie Działania 1.2.1., Działania 1.2.2. oraz Działania 1.2.3.
  • Działanie 1.3.7. wynika z art. 11 oraz art. 12 ust. 2 Protokołu.
  • Działanie 1.3.7. koresponduje z zadaniami B.II.1 „Ochrona populacji rzadkich rodzimych gatunków w ekosystemach leśnych”, C.III.1 „Opracowanie i wdrożenie programów ochrony dla kluczowych gatunków dziko żyjących roślin i zwierząt” oraz C.IV.4 „Wsiedlanie z zamkniętych hodowli osobników zwierząt łownych o malejącej liczebności populacji” przewidzianymi w Programie ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz Planie działań na lata 2014-2020.