Działanie 1.3.6. Wspomaganie zachowania populacji dziko występujących gatunków in situ

Działanie 1.3.6. Wspomaganie zachowania populacji dziko występujących gatunków in situ

Realizacja tego działania obejmuje prowadzenie różnorodnych zabiegów ochronnych, w szczególności zabiegów mających sprzyjać poprawie warunków dla bytowania, żerowania i rozmnażania się gatunków w ich naturalnych ostojach lub na ich naturalnych stanowiskach (np. przez budowę wodopojów lub sztucznych miejsc lęgowych, zapewnianie możliwości samoistnego odnawiania się naturalnej bazy pokarmowej, zabiegi ułatwiające naturalne odnowienie lasu), a w przypadku wystąpienia istotnych zagrożeń zewnętrznych dla ostoi lub stanowiska, które trudno jest wyeliminować bądź ograniczyć - również przenoszenie osobników gatunku będącego przedmiotem działania z zagrożonych ostoi lub stanowisk do nowych ostoi lub na nowe stanowiska.

Uwagi:

  • realizacja Działania 1.3.6. wymaga uprzedniej realizacji wszystkich działań planowanych w ramach Celu operacyjnego 1.1., a następnie Działania 1.2.1., Działania 1.2.2. oraz Działania 1.2.3.
  • działania powyższe powinny w pierwszej kolejności być podejmowane w celu ochrony i odtwarzania gatunków uznanych za priorytetowe w wyniku realizacji Działania 1.2.1., w oparciu o strategie, programy i plany ochrony lub zarządzania dla poszczególnych gatunków priorytetowych oraz ich stanowisk lub ostoi, opracowane w wyniku realizacji Działania 1.2.2. lub zatwierdzone przed przyjęciem KPD.
  • Działanie 1.3.6. wynika z art. 11 oraz art. 12 ust. 2 Protokołu.
  • Działanie 1.3.6. koresponduje z zadaniami B.II.1 „Ochrona populacji rzadkich rodzimych gatunków w ekosystemach leśnych” oraz C.III.1 „Opracowanie i wdrożenie programów ochrony dla kluczowych gatunków dziko żyjących roślin i zwierząt” przewidzianymi w Programie ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz Planie działań na lata 2014-2020.