Działanie 1.3.5. Ochrona czynna siedlisk dziko występujących gatunków

Działanie 1.3.5. Ochrona czynna siedlisk dziko występujących gatunków

Realizacja tego działania polega na ochronie czynnej siedlisk gatunków, tj. prowadzeniu zabiegów ochronnych mających prowadzić do zachowania lub odtworzenia pożądanego właściwego stanu siedlisk poszczególnych gatunków, mogących w szczególności polegać na:

  • utrzymywaniu lub odtwarzaniu właściwych dla gatunku stosunków świetlnych, stanu gleby lub wody, stosunków wodnych;
  • utrzymywaniu lub odtwarzaniu właściwego dla siedliska składu gatunkowego, w tym regulowaniu liczebności innych gatunków nie objętych ochroną a mających wpływ na warunki danego siedliska dla gatunków stanowiących przedmiot ochrony;
  • zapobieganiu niepożądanej z punktu widzenia ochrony danego gatunku sukcesji roślinnej przez wypas, koszenie, wycinanie drzew i krzewów w sposób odpowiedni dla gatunku stanowiącego przedmiot ochrony, w połączeniu z usuwaniem uzyskanej w ten sposób biomasy;
  • odtwarzaniu istniejących oraz zakładaniu nowych zadrzewień;
  • zwiększaniu liczby korzystnych mikrosiedlisk (np. pozostawianiu obumierającego bądź martwego drewna i drzew z dziuplami, tworzenie małych zbiorników wodnych dla płazów).

Uwagi:

  • realizacja Działania 1.3.5. wymaga uprzedniej realizacji wszystkich działań planowanych w ramach Celu operacyjnego 1.1., a następnie Działania 1.2.1., Działania 1.2.2. oraz Działania 1.2.3.
  • działania powyższe powinny w pierwszej kolejności być podejmowane w celu ochrony i odtwarzania gatunków uznanych za priorytetowe w wyniku realizacji Działania 1.2.1., w oparciu o strategie, programy i plany ochrony lub zarządzania dla poszczególnych gatunków priorytetowych oraz ich stanowisk lub ostoi, opracowane w wyniku realizacji Działania 1.2.2. lub zatwierdzone przed przyjęciem KPD.
  • Działanie 1.3.5. wynika z art. 11 oraz art. 12 ust. 2 Protokołu.
  • Działanie 1.3.5. koresponduje z zadaniami A.III.2 „Promowanie działań ukierunkowanych na ochronę dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego podejmowanych przez społeczności lokalne”, B.II.2 „Utrzymanie i wspieranie struktury i funkcji ekosystemów leśnych”, B.II.3 „Zapewnienie większej obecności różnych typów martwego drewna w ekosystemach leśnych”, B.II.6 „Przebudowa drzewostanów” oraz C.III.1 „Opracowanie i wdrożenie programów ochrony dla kluczowych gatunków dziko żyjących roślin i zwierząt” przewidzianymi w Programie ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz Planie działań na lata 2014-2020.

 

Dyskusja i opinie  

 
Agnieszka Mida 2015-11-16 12:37
Brak uwag