Działanie 1.3.4. Zabezpieczanie siedlisk, ostoi i stanowisk dziko występujących gatunków przed zagrożeniami zewnętrznymi przez wprowadzenie obszarowych form ochrony przyrody

Działanie 1.3.4. Zabezpieczanie siedlisk, ostoi i stanowisk dziko występujących gatunków przed zagrożeniami zewnętrznymi przez wprowadzenie obszarowych form ochrony przyrody

Realizacja tego działania polega na wprowadzaniu obszarowych form ochrony przyrody dla nowych obszarów lub podnoszeniu statusu ochronnego terenu strefy ochronnej położonego w granicach istniejącego obszaru chronionego; w oparciu o ustalenia poczynione w ramach realizacji Działania 1.2.4. oraz uzgodnienia dokonane z właścicielem bądź zarządcą gruntu.

Uwagi:

  • realizacja Działania 1.3.4. wymaga uprzedniej realizacji wszystkich działań planowanych w ramach Celu operacyjnego 1.1., a następnie Działania 1.2.1., Działania 1.2.2., Działania 1.2.3. oraz Działania 1.2.4.
  • działania powyższe powinny w pierwszej kolejności być podejmowane w celu ochrony i odtwarzania gatunków uznanych za priorytetowe w wyniku realizacji Działania 1.2.1., w oparciu o strategie, programy i plany ochrony lub zarządzania dla poszczególnych gatunków priorytetowych oraz ich stanowisk lub ostoi, opracowane w wyniku realizacji Działania 1.2.2. lub zatwierdzone przed przyjęciem KPD.
  • Działanie 1.3.4. wynika z art. 9 ust. 2, art. 11 oraz art. 12 ust. 2 Protokołu.
  • Działanie 1.3.4. koresponduje z zadaniami A.III.2 „Promowanie działań ukierunkowanych na ochronę dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego podejmowanych przez społeczności lokalne”, C.III.1 „Opracowanie i wdrożenie programów ochrony dla kluczowych gatunków dziko żyjących roślin i zwierząt”, D.IV.2 „Uzupełnienie sieci rezerwatów przyrody, tak by zapewniały ekologiczną reprezentatywność” oraz D.IV.3 „Objęcie obszarów o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych innymi poza rezerwatami przyrody i parkami narodowymi formami ochrony przyrody” przewidzianymi w Programie ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz Planie działań na lata 2014-2020.

 

Dyskusja i opinie  

 
Agnieszka Mida 2015-11-16 12:20
brak uwag