Działanie 1.3.3. Zabezpieczanie siedlisk, ostoi i stanowisk dziko występujących gatunków przed zagrożeniami zewnętrznymi przez ustalanie stref ochrony

Działanie 1.3.3. Zabezpieczanie siedlisk, ostoi i stanowisk dziko występujących gatunków przed zagrożeniami zewnętrznymi przez ustalanie stref ochrony

Realizacja tego działania polega na ustalaniu przewidzianych w art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody stref ochrony ostoi i stanowisk gatunków roślin lub grzybów, lub stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania gatunków zwierząt, co może wiązać się z koniecznością wprowadzenia ograniczeń co do możliwości i zakresu gospodarczego wykorzystania terenu takich stref, lub dozwolonych metod i technik prac związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej dopuszczonej w takich strefach.

Uwagi:

  • realizacja Działania 1.3.3. wymaga uprzedniej realizacji wszystkich działań planowanych w ramach Celu operacyjnego 1.1., a następnie Działania 1.2.1., Działania 1.2.2., Działania 1.2.3. oraz Działania 1.2.4.
  • działania powyższe powinny w pierwszej kolejności być podejmowane w celu ochrony i odtwarzania gatunków uznanych za priorytetowe w wyniku realizacji Działania 1.2.1., w oparciu o strategie, programy i plany ochrony lub zarządzania dla poszczególnych gatunków priorytetowych oraz ich stanowisk lub ostoi, opracowane w wyniku realizacji Działania 1.2.2. lub zatwierdzone przed przyjęciem KPD.
  • Działanie 1.3.2. wynika z art. 11 oraz art. 12 ust. 2 Protokołu.
  • Działanie 1.3.3. koresponduje z zadaniem C.III.1 „Opracowanie i wdrożenie programów ochrony dla kluczowych gatunków dziko żyjących roślin i zwierząt” przewidzianym w Programie ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz Planie działań na lata 2014-2020.