Działanie 1.3.2. Zabezpieczanie siedlisk, ostoi i stanowisk dziko występujących gatunków przed zagrożeniami zewnętrznymi przez ograniczenie penetracji ostoi i stanowisk gatunków przez człowieka

Działanie 1.3.2. Zabezpieczanie siedlisk, ostoi i stanowisk dziko występujących gatunków przed zagrożeniami zewnętrznymi przez ograniczenie penetracji ostoi i stanowisk gatunków przez człowieka

Realizacja tego działania polega na eliminowaniu lub ograniczaniu penetracji przez człowieka siedlisk, ostoi i stanowisk gatunków roślin lub grzybów, lub ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania gatunków zwierząt przez wprowadzenie stałych lub okresowych ograniczeń w udostępnianiu tych obszarów dla celów gospodarczych lub zwiedzania, przez np. wykluczanie lub ograniczanie możliwości dostępu do określonych obszarów, modyfikację tras przebiegu szlaków turystycznych, dróg leśnych i szlaków zrywkowych; oraz skutecznym egzekwowaniu powyższych ograniczeń.

Uwagi:

  • realizacja Działania 1.3.2. wymaga uprzedniej realizacji wszystkich działań planowanych w ramach Celu operacyjnego 1.1., a następnie Działania 1.2.1., Działania 1.2.2., oraz Działania 1.2.3.
  • działania powyższe powinny w pierwszej kolejności być podejmowane w celu ochrony i odtwarzania gatunków uznanych za priorytetowe w wyniku realizacji Działania 1.2.1., w oparciu o strategie, programy i plany ochrony lub zarządzania dla poszczególnych gatunków priorytetowych oraz ich stanowisk lub ostoi, opracowane w wyniku realizacji Działania 1.2.2. lub zatwierdzone przed przyjęciem KPD.
  • Działanie 1.3.2. wynika z art. 11 oraz art. 12 ust. 2 Protokołu.
  • Działanie 1.3.2. koresponduje z zadaniem C.III.1 „Opracowanie i wdrożenie programów ochrony dla kluczowych gatunków dziko żyjących roślin i zwierząt” przewidzianym w Programie ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz Planie działań na lata 2014-2020.