Działanie 1.2.6. Planowanie działań na rzecz zrównoważonego użytkowania karpackich miejscowych ras zwierząt gospodarskich i odmian roślin uprawnych

Działanie 1.2.6. Planowanie działań na rzecz zrównoważonego użytkowania karpackich miejscowych ras zwierząt gospodarskich i odmian roślin uprawnych

Realizacja tego działania polega na opracowaniu propozycji działań na rzecz promowania zachowania i zrównoważonego użytkowania karpackich tradycyjnych miejscowych ras zwierząt gospodarskich i odmian roślin uprawnych, w tym programów edukacyjnych i szkoleniowych dla rolników; oraz propozycji ekonomicznie atrakcyjnych i społecznie trafnych programów i środków motywacyjnych, sprzyjających podtrzymaniu i wzmocnieniu zainteresowania społeczności lokalnych i rolników indywidualnych kontynuacją gospodarki rolnej wykorzystującej karpackie miejscowe rasy zwierząt gospodarskich i odmiany roślin uprawnych, w szczególności propozycji stosownych zapisów do pakietów rolno-środowiskowo-klimatycznych.

Uwagi:

  • realizacja Działania 1.2.6. wymaga uprzedniej realizacji wszystkich działań planowanych w ramach Celu operacyjnego 1.1.
  • Działanie 1.2.6. wynika z art. 23 Protokołu oraz Działania 7.1. SAP.
  • Działanie 1.2.6. koresponduje z zadaniem D.II.4 „Opracowanie i wprowadzenie w życie instrumentów służących utrzymaniu tradycyjnych praktyk zrównoważonego użytkowania zasobów różnorodności biologicznej przez społeczności lokalne” przewidzianym w Programie ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz Planie działań na lata 2014-2020.

 

 

Dyskusja i opinie  

 
Agnieszka Mida 2015-11-16 12:10
Brak uwag