Działanie 1.2.5. Planowanie działań na rzecz zrównoważonego użytkowania dziko występujących gatunków

Działanie 1.2.5. Planowanie działań na rzecz zrównoważonego użytkowania dziko występujących gatunków

Realizacja tego działania polega na określeniu dopuszczalnych metod i limitów pozyskiwania dziko występujących objętych ochroną częściową gatunków roślin, zwierząt lub grzybów wykorzystywanych do celów gospodarczych, które mogą być pozyskiwane ze środowiska (z uwzględnieniem wyników oceny wpływu pozyskiwania dziko występujących gatunków roślin, zwierząt lub grzybów na stan lokalnych populacji tych gatunków dokonanej w ramach realizacji Działania 1.1.4.); opracowaniu zaleceń dotyczących poprawy skuteczności funkcjonowania systemu kontroli miejsc i wielkości pozyskania tych gatunków, sposobów promowania niezagrażających gatunkom i ich siedliskom metod ich pozyskiwania, oraz prowadzenia upraw lub hodowli tych gatunków, w celu zmniejszenia presji wynikającej z pozyskiwania ich ze środowiska.

Uwagi:

  • realizacja Działania 1.2.5. wymaga uprzedniej realizacji wszystkich działań planowanych w ramach Celu operacyjnego 1.1.
  • Działanie 1.2.5. wynika z art. 23 Protokołu oraz Działania 7.1. SAP.
  • Działanie 1.2.5. koresponduje z zadaniami C.IV.1 „Opracowanie nowych i weryfikacja istniejących zasad pozyskiwania wybranych gatunków zwierząt, grzybów i roślin” oraz D.II.4 „Opracowanie i wprowadzenie w życie instrumentów służących utrzymaniu tradycyjnych praktyk zrównoważonego użytkowania zasobów różnorodności biologicznej przez społeczności lokalne” przewidzianymi w Programie ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz Planie działań na lata 2014-2020.