Działanie 1.2.4. Ocena potrzeby wprowadzenia obszarowych form ochrony przyrody dla nowych obszarów w celu ochrony i odtwarzania gatunków

Działanie 1.2.4. Ocena potrzeby wprowadzenia obszarowych form ochrony przyrody dla nowych obszarów w celu ochrony i odtwarzania gatunków

Realizacja tego działania polega na określeniu potrzeb w zakresie zastosowania obszarowych form ochrony przyrody w celu ochrony i odtwarzania gatunków, przez dokonanie analizy danych przestrzennych w celu ustalenia w jakim stopniu obszary ostoi i stanowisk gatunków roślin lub grzybów, lub ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania gatunków zwierząt (a w szczególności proponowane w wyniku realizacji Działania 1.2.2. oraz Działania 1.2.3. strefy ochrony tych ostoi, stanowisk lub miejsc rozrodu i regularnego przebywania gatunków) pokrywają się z obszarami wcześniej objętymi obszarowymi formami ochrony przyrody; a następnie dokonanie oceny (w oparciu o uzyskane w ramach Działań 1.1.3. oraz 1.1.4. wyniki oceny stanu zachowania gatunków, identyfikacji i oceny istniejących lub potencjalnych zagrożeń, oraz oceny skuteczności podejmowanych wcześniej działań na rzecz zachowania, ochrony, odtwarzania i zrównoważonego użytkowania tych gatunków) jaka obszarowa forma ochrony przyrody byłaby w danym obszarze występowania gatunków właściwa i wystarczająca dla zapewnienia skutecznej ochrony tych gatunków; czyli dokonanie oceny, które z poniższych rozwiązań jest w danym przypadku zalecane:

  • objęcie terenu położonego w granicach obszaru chronionego inną obszarową formą ochrony przyrody, bardziej odpowiednią dla realizacji celu ochrony gatunków (podniesienie statusu ochronnego, np. w drodze uznania obszaru strefy ochrony położonej w granicach parku krajobrazowego za rezerwat przyrody);
  • objęcie terenu położonego dotychczas poza granicami jakiegokolwiek obszaru chronionego odpowiednią obszarową formą ochrony przyrody (np. w drodze uznania obszaruza rezerwat przyrody);
  • podjęcie innych odpowiednich środków ustawowych, administracyjnych lub umownych na rzecz ustalenia takich stref ochrony, w szczególności przez wprowadzenie odpowiednich zmian w dokumentach planistycznych (np. studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, planach ochrony), w celu eliminacji lub ograniczenia zagrożeń dla zachowania oraz/lub odtworzenia tych ostoi i stanowisk gatunków roślin lub grzybów, lub ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania gatunków zwierząt.

Uwagi:

  • realizacja Działania 1.2.4. wymaga uprzedniej realizacji wszystkich działań planowanych w ramach Celu operacyjnego 1.1., a następnie Działania 1.2.1., Działania 1.2.2. oraz Działania 1.2.3.
  • Działanie 1.2.4. wynika z art. 9 ust. 2 Protokołu, oraz Działań 4.1. a), 4.1. b) oraz 4.1. e) SAP.
  • Działanie 1.2.4. koresponduje z zadaniami D.IV.2 „Uzupełnienie sieci rezerwatów przyrody, tak by zapewniały ekologiczną reprezentatywność” oraz D.IV.3 „Objęcie obszarów o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych innymi poza rezerwatami przyrody i parkami narodowymi formami ochrony przyrody” przewidzianymi w Programie ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz Planie działań na lata 2014-2020.