Działanie 1.2.3. Planowanie działań na rzecz ochrony i odtwarzania gatunków innych niż priorytetowe

Działanie 1.2.3. Planowanie działań na rzecz ochrony i odtwarzania gatunków innych niż priorytetowe

Realizacja tego działania polega na określeniu proponowanych sposobów ochrony i odtwarzania gatunków określonych w Działaniu 1.1.1. innych niż uznane za priorytetowe w wyniku realizacji Działania 1.2.1. (w szczególności gdyby ochrona lub odtworzenie tych gatunków mogłoby przyczynić się do ochrony lub odtworzenia gatunków uznanych za priorytetowe) oraz wskazaniu działań ochronnych jakie winny zostać podjęte dla ochrony i odtwarzania tych gatunków, włączając w to, jeśli właściwe, ustalenie przewidzianych w art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody stref ochrony ostoi i stanowisk gatunków roślin lub grzybów, lub stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania gatunków zwierząt; opracowanie strategii, programów i planów ochrony i zarządzania oraz/lub gospodarowania dla poszczególnych gatunków oraz ich stanowisk lub ostoi; bądź też włączenie działań na rzecz ochrony i odtworzenia tych gatunków w inne dokumenty planistyczne.

Uwagi:

  • realizacja Działania 1.2.3. wymaga uprzedniej realizacji wszystkich działań planowanych w ramach Celu operacyjnego 1.1. oraz Działania 1.2.1.
  • Działanie 1.2.3. wynika z art. 11, art. 12 i art. 17 Protokołu, oraz Działania 7.1. SAP.
  • Działanie 1.2.3. koresponduje z zadaniami C.III.1 „Opracowanie i wdrożenie programów ochrony dla kluczowych gatunków dziko żyjących roślin i zwierząt” oraz C.I.1 „Opracowywanie dokumentów planistycznych dla najważniejszych obszarowych form ochrony przyrody oraz aktualizacja planów istniejących” przewidzianym w Programie ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz Planie działań na lata 2014-2020.