Działanie 1.2.2. Planowanie działań na rzecz ochrony i odtwarzania gatunków priorytetowych

Działanie 1.2.2. Planowanie działań na rzecz ochrony i odtwarzania gatunków priorytetowych

Realizacja tego działania polega na określeniu proponowanych sposobów ochrony i odtwarzania gatunków uznanych za priorytetowe w wyniku realizacji Działania 1.2.1. oraz wskazaniu działań ochronnych jakie winny zostać podjęte dla ochrony i odtwarzania gatunków priorytetowych, włączając w to, jeśli właściwe, ustalenie przewidzianych w art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody stref ochrony ostoi i stanowisk gatunków roślin lub grzybów lub stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania gatunków zwierząt; opracowanie strategii, programów i planów ochrony lub zarządzania dla poszczególnych gatunków priorytetowych oraz ich stanowisk lub ostoi; bądź też włączenie działań na rzecz ochrony i odtworzenia gatunków priorytetowych w inne dokumenty planistyczne.

Uwagi:

  • realizacja Działania 1.2.2. wymaga uprzedniej realizacji wszystkich działań planowanych w ramach Celu operacyjnego 1.1. oraz Działania 1.2.1.
  • Działanie 1.2.2. wynika z art. 11 i art. 12 Protokołu, oraz Działań 3.2. e) i 7.1. SAP.
  • Działanie 1.2.2. koresponduje z zadaniami C.III.1 „Opracowanie i wdrożenie programów ochrony dla kluczowych gatunków dziko żyjących roślin i zwierząt” oraz C.I.1 „Opracowywanie dokumentów planistycznych dla najważniejszych obszarowych form ochrony przyrody oraz aktualizacja planów istniejących” przewidzianym w Programie ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz Planie działań na lata 2014-2020.