Działanie 1.1.4. Identyfikacja i ocena zagrożeń dla zachowania gatunków roślin, zwierząt i grzybów

Działanie 1.1.4. Identyfikacja i ocena zagrożeń dla zachowania gatunków roślin, zwierząt i grzybów

Realizacja tego działania polega na przeprowadzeniu analizy dostępnych danych i dokonaniu ustaleń niezbędnych do identyfikacji i oceny istniejących lub potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych, mających wpływ na stan zachowania gatunków roślin, zwierząt lub grzybów określonych w Działaniu 1.1.1., w tym oceny wpływu pozyskiwania dziko występujących gatunków roślin, zwierząt lub grzybów na stan lokalnych populacji tych gatunków.

Uwagi:

  • realizacja Działania 1.1.4. wymaga uprzedniej realizacji Działania 1.1.1. oraz Działania 1.1.2.
  • Działanie 1.1.4. wynika z art. 11 i art. 12 Protokołu, oraz Działań 3.1. c) oraz 3.2. b) SAP.
  • Działanie 1.1.4. koresponduje z zadaniem C.III.2 „Aktualizacja i upowszechnianie krajowych list gatunków i siedlisk zagrożonych wyginięciem” przewidzianym w Programie ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz Planie działań na lata 2014-2020.