Działanie 1.1.3. Ocena stanu zachowania i ochrony gatunków roślin, zwierząt i grzybów

Działanie 1.1.3. Ocena stanu zachowania i ochrony gatunków roślin, zwierząt i grzybów

Realizacja tego działania polega na przeprowadzeniu analizy dostępnych danych na potrzeby oceny stanu zachowania gatunków roślin, zwierząt lub grzybów określonych w Działaniu 1.1.1., obejmującej również, w zakresie niezbędnym do zaplanowania ochrony, rozpoznanie dotychczasowych zmian zasobów tych gatunków oraz możliwych przyczyn tych zmian, prognozę przyszłych zmian, ocenę skuteczności dotychczasowych sposobów ochrony oraz podejmowanych wcześniej działań na rzecz zachowania, ochrony, odtwarzania i zrównoważonego użytkowania tych gatunków.

Uwagi:

  • realizacja Działania 1.1.3. wymaga uprzedniej realizacji Działania 1.1.1. oraz Działania 1.1.2.
  • Działanie 1.1.3. wynika z art. 11 i art. 12 Protokołu, oraz Działań 3.1. b) oraz 3.2. c) SAP.
  • Działanie 1.1.3. koresponduje z zadaniem C.III.2 „Aktualizacja i upowszechnianie krajowych list gatunków i siedlisk zagrożonych wyginięciem” przewidzianym w Programie ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz Planie działań na lata 2014-2020.