Działanie 1.1.1. Gromadzenie danych dotyczących gatunków roślin, zwierząt i grzybów

Działanie 1.1.1. Gromadzenie danych dotyczących gatunków roślin, zwierząt i grzybów

Realizacja tego działania polega na gromadzeniu dostępnych danych dotyczących dziko występujących gatunków roślin, zwierząt lub grzybów objętych ochroną gatunkową, gatunków zagrożonych wyginięciem, gatunków rzadko występujących lub endemicznych (a po przyjęciu przez Konferencję Stron Konwencji Karpackiej „Karpackiej Czerwonej Listy Gatunków” również innych gatunków, które zostały wpisane na ww. Listę) oraz gatunków wykorzystywanych do celów gospodarczych; a także karpackich miejscowych ras zwierząt gospodarskich i odmian roślin uprawnych (tj. ras zwierząt gospodarskich, drobiu i innych zwierząt domowych lub odmian roślin uprawnych, które albo są rodzime dla Karpat albo wykształciły się w Karpatach jako odróżniająca się odmiana hodowlana lub uprawna, przystosowana do specyficznych warunków środowiskowych w wyniku długotrwałego oddziaływania miejscowych czynników przyrodniczych i praktyk rolniczych minionych pokoleń miejscowej ludności i społeczności zamieszkujących Karpaty). W szczególności zgromadzone powinny być dane dotyczące rozmieszczenia siedlisk, ostoi, stanowisk, miejsc rozrodu i regularnego przebywania dziko występujących gatunków oraz przebiegu właściwych dla tych gatunków korytarzy ekologicznych (tj. obszarów korytarzy migracji i przemieszczania się osobników tych gatunków); struktury, liczebności i zmian populacji tych gatunków, zastosowanych wcześniej sposobów ochrony tych gatunków i podejmowanych wcześniej działań na rzecz ochrony i zrównoważonego użytkowania tych gatunków oraz skuteczności podejmowanych wcześniej działań. W pierwszej kolejności zgromadzone winny być dane uzyskane w wyniku inwentaryzacji przyrodniczych, monitoringu przyrodniczego oraz badań naukowych, prowadzonych z wykorzystaniem środków publicznych w obszarze terytorium RP, do którego stosuje się Protokół o ochronie i zrównoważonym użytkowaniu różnorodności biologicznej i krajobrazowej (Dz.U. 2010 Nr 90, poz. 591).

 

Uwagi:

  • Działanie 1.1.1. wynika z art. 11 i art. 12 Protokołu, oraz Działania 3.1. a) SAP
  • Działanie 1.1.1. koresponduje z zadaniami D.V.6 „Zapewnienie pełnej i aktualnej inwentaryzacji przyrodniczej kraju” oraz D.V.4 „Rozwój monitoringu przyrodniczego w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, w tym monitoringu gatunkówi siedlisk przyrodniczych oraz monitoringu ptaków Polski, a także innych przyrodniczych badań monitoringowych” przewidzianymi w Programie ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz Planie działań na lata 2014-2020.