Instrumenty wdrażania Krajowego Planu Działań

 

Pobierz pdf

 

Dyskusja i opinie  

 
A. Bukała PBPP 2015-11-20 12:41
(Uwagi Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie)

Wymieniona ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowani u przestrzennym posiada tekst jednolity (Dz.U. 2015 poz. 199 z późn. zm.)

Mocniej należy zaakcentować w treści KPD rolę instrumentu prawnego jakim jest miejscowy plan zagospodarowani a przestrzennego (dokument prawa miejscowego). Będzie to instrument kluczowy do wdrażania dokumentu i będzie konsumował wiele innych dokumentów m.in. audyt krajobrazowy, plany ochrony.

Zestaw innych dokumentów prawa miejscowego należy uzupełnić o miejscowy plan rewitalizacji. W gminach objętych KPD występuje koncentracja negatywnych zjawisk społecznych i środowiskowych, więc gminy mogą uchwalać miejscowe plany rewitalizacji w celu rozwiązywania tych problemów (ustawa z dnia 9 października 2015 r.
o rewitalizacji – Dz.U.2015 , poz. 1777)

W dokumentach planistycznych należy uwzględnić również plany zagospodarowani a przestrzennego województwa wraz z planem zagospodarowani a przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego, który obejmuje część gmin objętych KPD.