Podmioty uczestniczące we wdrażaniu Krajowego Planu Działań

 

Pobierz pdf

 

Dyskusja i opinie  

 
A. Bukała PBPP 2015-11-20 12:43
(Uwagi Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie)

Należy rozważyć uzupełnienie listy instytucji o Generalną Dyrekcje Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) i instytucje zarządzające drogami wojewódzkimi. Planowana droga S19, która będzie realizowana przez GDDKiA przecinać będzie Korytarz Karpacki, jeden z ważniejszych korytarzy migracyjnych zwierząt, więc sposób realizacji planowanej inwestycji będzie znaczący dla ochrony różnorodności biologicznej tej części Karpat. Obecnie mniejsza wagę mają drogi wojewódzkie przecinające obszary chronione, lecz ich modernizacja przy uwzględnieniu przejść dla zwierząt może przyczynić się dla zwiększenia różnorodności biologicznej.